L'article castellà lo

Servei Lingüístic de l'Àmbit Judicial

1. En els documents judicials, per indicar en quin text legal es basen les afirmacions que s’hi fan o les ordres que s’hi donen, de vegades trobem fórmules que són un calc incorrecte de fórmules castellanes amb l’article lo. Cal corregir aquest tipus de construccions seguint el model dels exemples següents:

 

✘D’acord amb el disposat en els articles 486 i 487 de la LECr, escau detenir l’acusat.

✓D’acord amb el que disposen els articles 486 i 487 de la LECr, escau detenir l’acusat.

 

✘Conformement a allò previst en l’article 164.2 de l’LPL, citeu el Ministeri Fiscal.

✓Conformement al que preveu l’article 164.2 de l’LPL, citeu el Ministeri Fiscal.

✓Conformement a l’article 164.2 de l’LPL, citeu el Ministeri Fiscal.

 

✘En virtut de l’establert en els articles 557 i 563 del Codi penal, els fets constitueixen un delicte de danys.

✓En virtut del que estableixen els articles 557 i 563 del Codi penal, els fets constitueixen un delicte de danys.

✓En virtut dels articles 557 i 563 del Codi penal, els fets constitueixen un delicte de danys.

 

✘D’acord amb l’exigit per l’article 561 de la LEC, escau imposar les costes a la persona executant.

✓D’acord amb el que exigeix l’article 561 de la LEC, escau imposar les costes a la persona executant.

✓D’acord amb l’article 561 de la LEC, escau imposar les costes a la persona executant.

 

2. Juntament amb aquesta construcció, n’hi ha d’altres de semblants que també hem de rebutjar perquè són una mala traducció de l’article castellà lo, i que podem corregir per mitjà de diversos recursos:

 

✘En vista d’allò actuat, esbrineu el parador actual del processat.

✓En vista de les actuacions, esbrineu el parador actual del processat.

 

Del que dono fe.

En dono fe.

 

✘Les parts es comprometen a complir el pactat.

✓Les parts es comprometen a complir el pacte.

 

✘Jutjat del Penal núm. 1 de Vilanova i la Geltrú.

✓Jutjat Penal núm. 1 de Vilanova i la Geltrú.

 

✘Els jutjats del social de Barcelona.

✓Els jutjats socials de Barcelona.

 

✘Els jutjats del contenciós administratiu.

✓Els jutjats contenciosos administratius.

 

Font: Manual de llenguatge judicial

Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial