Complet o complert?

Català a la carta

Complet és un adjectiu que significa íntegre, sencer, que no hi falta res; mentre que complert és el participi del verb complir i és el que hem d’utilitzar quan ens ajustem, entre altres, als terminis, a les lleis o a les funcions (diem: hem complert els terminis, les lleis o les funcions). Vegem-ho amb uns exemples:

Ús de l’adjectiu complet:

  • Que, en examinar l’expedient administratiu, he observat que aquest no està complet, ja que hi manquen els antecedents següents.

Ús del participi complert (que en algunes ocasions concorda amb gènere i nombre amb el complement):

  • La societat no havia complert l’obligació de declarar de tots els impostos.
  • Que tingueu per complert dins de termini el requeriment efectuat.
  • Hom pot autoritzar, una vegada complertes les prescripcions d’aquesta Llei, la compatibilitat per exercir altres funcions.

 

Font: Servei Lingüístic del CICAC