Licitar i licitació

Parlament de Catalunya

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) i el Diccionari jurídic (DJ) donen per a licitació i licitar les definicions següents (el DJ inclou, a més, exemples d’ús):

licitació

1 f. [ECT] [LC] Acció de licitar; l’efecte.

Exemples (DJ):

Encara no s’ha fet l’anunci de licitació d’aquells béns.

Han convocat una nova licitació per al subministrament d’electricitat.

No va arribar a sortir a licitació.

Creieu que ho voldran treure a licitació?

licitar

v. tr. [ECT]  [LC] Oferir preu (per una cosa o servei) en subhasta o encant.

Exemple (DJ):

Els assistents a la subhasta podien licitar l’obra a partir de mil euros.

 

Es tracta d’un terme habitual en els documents de l’Administració, concretament en l’àmbit de la contractació pública. En aquest context és important interpretar bé quina és la part que fa la licitació i quina la part que hi concorre, ja que licitar també es fa servir sovint com a sinònim de ‘treure a concurs o a licitació’. Aquest ús s’hauria d’evitar en aquest àmbit per motius de precisió sintàctica i semàntica.

Així, doncs:

a) Del ‘sistema pel qual s’adjudica la realització d’una obra o servei, generalment de caràcter públic, a la persona o empresa que ofereix les millors condicions’ se’n diu licitació.

b) De qui es presenta a aquest tipus de concursos públics es diu que licita, i és el licitador o licitadora.

c) De l’autoritat que fa la convocatòria es diu que treu a concurs públic o que treu a licitació l’obra o servei.

El Parlament de Catalunya licita la contractació del servei de bar i restaurant per als propers quatre anys.

✓ El Parlament de Catalunya treu a licitació la contractació del servei de bar i restaurant per als propers quatre anys.

✓ El Parlament de Catalunya treu a concurs públic la contractació del servei de bar i restaurant per als propers quatre anys.

✓ El Parlament de Catalunya convoca la licitació de la contractació del servei de bar i restaurant per als propers quatre anys.

 

L’ús de licitar seguit d’un complement preposicional amb per també s’ha d’evitar. Cal utilitzar el verb com a transitiu o expressar la idea a partir del substantiu licitació:

~ Les empreses que liciten per la contractació del servei de bar i restaurant per als propers quatre anys han de presentar la documentació abans del 10 d’abril.

✓ Les empreses que liciten la contractació del servei de bar i restaurant per als propers quatre anys han de presentar la documentació abans del 10 d’abril.

✓ Les empreses que es presenten a la licitació de la contractació del servei de bar i restaurant per als propers quatre anys han de presentar la documentació abans del dia 10 d’abril.

~ Les empreses que no estan inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya han de presentar una declaració dels lots pels quals liciten, segons la declaració del model de l'annex 9.

✓ Les empreses que no estan inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya han de presentar una declaració dels lots que liciten, segons la declaració del model de l'annex 9.

 

Finalment, licitar i licitació es fan servir també en l’àmbit de les subhastes públiques, i corresponen als termes en castellà pujar i puja, que no s’han de fer servir en català. En aquest àmbit també es pot fer servir, en les dues llengües, el terme postura.

✘ Si s’utilitza aquesta referència, en la invitació a participar en la subhasta s’ha d’especificar el termini que ha de transcórrer a partir de la recepció de l’última puja abans de declarar-ne el tancament.

✓ Si s’utilitza aquesta referència, en la invitació a participar en la subhasta s’ha d’especificar el termini que ha de transcórrer a partir de la recepció de l’última licitació abans de declarar-ne el tancament.

[castellà] De utilizarse esta referencia, en la invitación a participar en la subasta se especificará el plazo que deberá transcurrir a partir de la recepción de la última puja antes de declarar su cierre.

✘ En la subhasta no s’admeten puges inferiors a l’import del deute garantit per la penyora més un 20% per les despeses del procediment.

✓ En la subhasta no s’admeten licitacions / postures inferiors a l’import del deute garantit per la penyora més un 20% per les despeses del procediment.

[castellà] En la subasta no se admiten pujas / posturas inferiores al importe de la deuda garantizada por la prenda más un 20% por los gastos del procedimiento.

 

 

✓ ús correcte | ✘ ús incorrecte | ~ ús no recomanable

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya